Privacy Policy

TargetMedia B.V. verwerkt persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Indien u als (de bestuurder/verantwoordelijke/accounteigenaar van een) klant gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Indien u als consument (betaler of gebruiker) gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Indien u gebruik maakt van onze websites kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

Indien u werkzaam bent bij of als een leverancier van ons kunnen de volgende gegevens worden verwerkt

Met welk doel verwerken we deze gegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. In elk geval verwerken wij deze niet om andere redenen dan hier onder aangegeven, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming van de betrokkene is verkregen of vanuit wet- en/of regelgeving wordt vereist.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van onze dienstverlening om:

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van onze websites om:

Cookies op onze websites

Meer informatie over uw privacy en de wijze waarop wij dit met cookies behandelen kunt u inzien in onze Cookie Policy.

Hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

Vaak verstrekt u de persoonsgegevens zelf, bijvoorbeeld wanneer u een aanvraag doet. Ook kan het zijn dat wij noodzakelijke (betaal)gegevens van de bank, of een telecomprovider ontvangen of dat deze bijvoorbeeld opgenomen zijn vanuit een KvK uittreksel. In specifieke gevallen (zoals bij klachtafhandeling) ontvangen wij gegevens over een consument van degene die een dienst bij ons afneemt.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens niet langer dan voor de dienstverlening of vanuit de wet noodzakelijk is. Voor de persoonsgegevens die wij verkregen hebben in het kader van de aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en/of het verwerker van de betalingen, geldt dat wij de gegevens bewaren tot vijf jaar na afwijzing van de aanvraag of beëindigen van de overeenkomst.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die dit in de uitoefening van hun functie nodig hebben. De systemen zijn hiertoe beveiligd met inlogcodes en er is een gedragscode waarin aan de medewerkers wordt opgelegd hoe zij met persoonsgegevens om gaan. Ook zorgen wij ervoor dat onze systemen zo goed mogelijk beschermd zijn tegen inbreuk van buitenaf.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening of als dit wettelijk verplicht is. Zo kunnen wij derden inschakelen om de gegevens voor ons op te slaan of te analyseren en zullen wij waar dit wettelijk van ons gevraagd wordt, persoonsgegevens verstrekken aan opsporingsdiensten. Indien en voor zover wij derden persoonsgegevens voor ons laten verwerken, sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst, om zo de beveiliging van uw persoonsgegevens op hetzelfde niveau te kunnen garanderen. Wij blijven echter verantwoordelijk voor de verwerking en zullen deze beveiliging ook zo goed mogelijk bewaken.

Welke rechten heeft de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien, aan te vullen, te corrigeren, te beperken of te verwijderen voor zover dit niet in strijd is met regel- en wetgeving waaraan wij dienen te voldoen. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via compliance@targetmedia.nl. Binnen 1 maand na ontvangst hoort u of dit verzoek kan worden ingewilligd. Omdat het belangrijk is dat wij weten dat het verzoek daadwerkelijk van u komt, kunnen wij alleen verzoeken in behandeling nemen als er een kopie van het identiteitsbewijs is meegezonden. U mag hierop uw foto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw burgerservicenummer zwart maken. Deze hebben we niet nodig.

Wat als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Graag horen wij het van u als u het ergens niet mee eens bent. U kunt ons hier altijd over bellen of mailen. U heeft ook het recht om hiervan melding te doen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Zie daarvoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Hier kunt u ook terecht als u het niet eens bent met onze reactie op uw verzoek op inzage, aanvulling, correctie, beperking of verwijdering.

Wijziging privacyverklaring

Wij proberen u altijd zo goed en zo actueel mogelijk te informeren over hoe wij met uw persoonsgegeven omgaan. De privacyverklaring zal daarom steeds aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden aangepast. Check af en toe of er iets gewijzigd is.

Algemene vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via de contactopties op deze website.

Versie mei 2020